PRIVACY POLICY
Lise Vereman , handelend onder de naam Esthetiek lise (verder “Esthetiek lise”) neemt uw rechten bij gegevensverwerking
ernstig. In deze verklaring legt Esthetiek lise uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus
het algemene beleid van Esthetiek Lise op het vlak van gegevensverwerking. De verwerking verantwoordelijke is Lise Vereman, met vestigingsadres te 1745 Opwijk , Steenweg 162, ondernemingsnummer BE0691.799.743
Voor vragen bij deze verklaring en het beleid kan u steeds contact opnemen met Lise Vereman – contact@esthetieklise.be).
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kan Esthetiek Lise u vragen u te identificeren, zodat zij zeker is dat zij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekt.
Wanneer verzamelt en verwerkt Esthetiek Lise gegevens?
Esthetiek Lise verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u producten bij haar bestelt, als klant op haar beroep doet of wanneer u op een andere manier met Esthetiek Lise contact opneemt.
Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten.
Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.
Tot slot kan het zijn dat Esthetiek Lise gegevens over u verwerkt omdat dit van belang is of kan zijn voor haar activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.
Welke gegevens verzamelt en verwerkt Esthetiek Lise ?
Het gaat over de gegevens die u Esthetiek Lise meedeelt en dewelke Esthetiek Lise nodig heeft voor de uitvoering van de verkoop van de producten, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat Esthetiek Lise die gegevens verkrijgt van andere partijen.
De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor toekomstige producten of diensten.
Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. Esthetiek Lise verzamelt deze gegevens zowel wanneer u papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.
Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy via deze link.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Esthetiek Lise gegevens?
Deze gegevens verwerkt Esthetiek Lise voor haar klantenbeheer (het verkopen van producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations. Wat onze website betreft,
stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud
ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.  

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Esthetiek Lise ?
In beginsel verzamelt en verwerkt Esthetiek Lise uw gegevens op basis van de contractuele relatie die zij met u heeft als gevolg van uw opdracht en het contract dat Esthetiek Lise met u sluit. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgt Esthetiek Lise er steeds voor dat er tussen haar en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen. Esthetiek Lise gebruikt uw gegevens niet voor commerciële berichten .

Als Esthetiek Lise uw email gegevens wil gebruiken om u commerciële berichten toe te sturen, zal zij steeds voorafgaandelijk uw toestemming hiervoor vragen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?
Hieronder kan u lezen op welke wijze Esthetiek Lise uw gegevens verwerken, waar zij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken zij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webhosting: Puslehosting
Esthetiek Lise neemt webhosting- en e-maildiensten af van Pulsehosting. Pulsehosting verwerkt persoonsgegevens namens Esthetiek Lise en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Pulsehosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen
om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Pulsehosting is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Payment processor: Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maakt Esthetiek Lise gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres, woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek: Bpost
Als u een bestelling bij Esthetieklise plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Esthetiek Lise maakt gebruik van
de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat Esthetiek Lise uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost deelt. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Bpost heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Soms is Esthetiek Lise verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer Esthetiek Lise hiertoe
wettelijk wordt verplicht of overheidsinstanties het recht heeft bij Esthetiek Lise gegevens op te vragen.

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa?
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte (die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein). Als dat gebeurt, dan zorgt Esthetiek Lise ervoor dat de derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken dan wel dat EsthetiekLise zorgt voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. Indien dit niet mogelijk is, zorgt Ferlie ervoor dat zij zich kan baseren op een van de afwijkingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet. Voor vragen in dit verband kan u contact opnemen met Lise Vereman
(contact@esthetieklise.be).

Hoe lang bewaart Esthetiek Lise uw gegevens?
Esthetiek Lise bewaart uw gegevens zolang u cliënt bent. Dit betekent dat Esthetiek Lise uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van de diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij Esthetiek Lise aangeeft, zal Esthetiek Lise dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dient Esthetiek Lise facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal Esthetiek Lise dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten
U kan de gegevens die Esthetiek Lise over u verwerkt, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Lise Vereman (contact@esthetieklise.be). met een bewijs van uw identiteit. Die vraagt Esthetiek Lise om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft. Indien u het niet eens bent met de manier waarop Esthetiek Lise uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Wijzigingen
Esthetiek Lise behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Laatste update: 31/08/2022